Kratka istorija Karma Kađu linije

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

                          

                                   Topga Julđal Rinpoče

 

Kađu linija, koja se ponekad naziva i "usmenom linijom" Tibeta, potiče od velikog jogina Tilope, koji je živeo u severnoj Indiji, otprilike u X veku n.e. Tilopa se smatra začetnikom Kađu linije, a bio je nosilac i četiri specijalne transmisije (tib: bka-babs-bzhi).

Iako između istorijskih izvora postoje nepodudarnosti u vezi identiteta budističkih majstora ove četiri transmisije, najčešće se govori da su njihova porekla sledeća: prva transmisija potiče od Lopon Ludruba (tib. slob-dpon-klu-sgrub, skt. Acarya Nagarjuna) i sastoji se od dve tantre: "Sangva Dupa" (tib. gsang-ba-dus-pa, skt. Guhasamaja) i od tantre nazvane "Denši" (tib. gden-bzhi). Ova transmisija sadrži i prakse "iluzornog tela" (tib. sgyu-lus, skt. Mayadeva), kao i "prenosa" (tib. pho-ba, skt. Samkranti). Druga specijalna transmisija potiče od Nakpo Čope (tib. nag-po-spyod-pa) i sadrži tantru "Đuma Čenpo" (tib. sgyu-ma-chen-po, skt. Mahamaya), kao i praksu nazvanu "svesno sanjanje" (tib. rmi-lam, skt. Svapna). Treća specijalna transmisija potiče od Lavape (tib. la-ba-pa), nazvana je "Demčok" ili "Korlo Dongpa" (tib. bde-mchog, khor-lo-sdompa, skt. Chakrasamvara), a sadrži i praksu "jasne svetlosti" (tib. odgsal, skt. Prabhasvara). Četvrtu transmisiju prenela je Kandro Kalpa Sangmo (mkha-gro-bskal-pa-bzangmo), a sadrži tantru poznatu kao "Đepa Dorđe" (dgyes-pa-rdo-rje, skt. Hevajra), kao i praksu "tumo" (gtum-mo, skt. Candali).

Tilopa je ova učenja preneo joginu Naropi i kasnije su sistematizovana kao "Šest joga Narope". Ove meditacije smatraju se centralnim praksama Kađu linije. Iz nekoliko pisanih izvora proizlazi da je Naropa rođen 956. g.n.e. Svoje znanje preneo je velikom tibetanskom prevodiocu Marpi (rođen 1000. g.n.e.), koji je putovao u Indiju kako bi primio učenja, a kasnije se vratio na Tibet, gde je širio Darmu.

Marpin učenik Đecun Milarepa, rođen 1033, postao je veliki tibetanski jogin. Milarepina životna priča, koja počinje teškim okolnostima nastalim usled prerane smrti njegovog oca, kojima sledi njegova osveta nepoštenoj tetki i teči, kao i kasnije kajanje, koje je dovelo do iskrene želje za praktikovanjem Darme, dobro je poznata medju Tibetancima. Zahvaljujući svojoj istrajnosti i sposobnosti da prihvati sve okolnosti na koje je nailazio, ostvario je duboku spoznaju konačne prirode stvarnosti. Milarepina učenja su zabeležena u njegovih 100.000 pesama i u drugim tekstovima.

Liniju Milarepinih učenja nastavio je Gampopa (rođen 1079.), poznat i kao Dakpo Larđe - lekar iz Dakpoa. Prvo je učio u okviru Kadampa tradicije, koja je postepeni i sistematični put, zasnovan na lamrim učenjima. Kasnije je sreo Milarepu, od koga je primio sva učenja, i praktikujući po njegovim uputstvima, u potpunosti je ostvario njihov smisao. Od Gampopinog vremena, linija je poznata kao Dakpo Kađu i sastoji se od mnogih pod-linija. U XII veku, prvi Karmapa, Dusum Ćenpa, postao je učenik Dakpo Larđea, od koga je primio sva učenja sutre i tantre. Tokom mnogih godina učio je, praktikovao i podučavao širom Tibeta. On je osnivač Karma Kađu linije. Rec "Karma" odnosi se na samog Karmapu, dok "Kađu" potiče od izraza "Kababši Đupa", a to su četiri posebna skupa učenja kojima je ovladao Tilopa, i koja potiču od Bude Šakjamunija. Karmapa je bio prvi prepoznati reinkarnirani lama Tibeta.

Nakon pojave prvog Karmape, Karma Kađu škola se brzo razvijala, a njena učenja su praktikovana širom Tibeta. To je bilo vreme velikih političkih promena i ubrzanog propadanja tibetanskih kraljevina. Pojavile su se mnoge značajne političke ličnosti koje su se borile za vlast, ali pošto su imali nesložne sledbenike, niko od njih nije uspeo da postigne svoj cilj. Karmapa nikada nije bio zainteresovan za borbe različitih političkih frakcija, niti se u njih uključivao. U stvari, bio je prinudjen da se aktivno odupire uplitanju u politiku, zbog svog veoma osetljivog položaja. Kako je imao ogromni duhovni autoritet, Karmapa je bio meta onih koji su imali političke ambicije, a i njegovi učenici su ga ohrabrivali da preuzme vlast, pošto su smatrali da ima kvalitete vođe.

Tokom tog burnog perioda, negde između XIII i XIV veka, Sakjape su zavladale Tibetom, uz podršku mongolskog cara Kublaj Kana, a kasnije i Ganges Kana. Tada je Tibet prvi put dobio političkog i religijskog vođu u jednoj ličnosti, i prvi put nakon pada kraljeva bio je ujedinjen pod jednim vladarem. U to vreme, moćni vladari Mongolije i Tibeta, uviđajući uticaj koji su visoke lame imale na Tibetance, usvojili su strategiju njihovog pridobijanja, obezbeđivanjem darova, pozivanjem u svoja kraljevstva i dodeljivanjem zvučnih titula. Motivacija ovih gestova, često je bila politička, a ne religiozna.

Za vreme vladavine dinastije Ming, u XIV veku, kineski car Junglo pozvao je u posetu petog Karmapu, Dešin Šekpu, od koga je primio mnoga učenja. Tokom svoje posete Kini, Karmapa je izveo mnoga čuda, a carskim umetnicima bilo je naređeno da ih svakodnevno beleže, pa su ih naslikali na oko dvadeset velikih svitaka. Nekoliko njih je čuvano u manastiru Curpu, na Tibetu, sve do kineske invazije 1950. godine. Junglo je bio toliko dirnut ovim događajima i razvio je tako duboko poverenje u Karmapu, da je predložio preobraćanje svih duhovnih redova Tibeta u Karma Kađu liniju. Dešin Šekpa je odlučno odbio ovaj predlog i održao je predavanje o važnosti poštovanja drugih škola, na osnovu razumevanja da su različite tradicije neophodne kako bi izašle u susret sklonostima različitih ljudi.

Uprkos politici toga vremena, period izmedu XIII i XVII veka bio je povoljan za Karma Kađu tradiciju. Kako su se učenja širila i broj sledbenika rastao, lame linije su postajale sve uglednije, tako da bi se ovaj period tibetanske istorije mogao nazvati "Kađu erom".

U to vreme, desila se dramatična promena u strukturama moći zemlje, koja je bila raspeta između unutrašnjih borbi za prevlast i spoljašnjih političkih uticaja. Centralnu vladu, koju je vodio Desi Cangpa, snažni pristalica Karmape, zbacio je mongolski voda Gošir Kan, a vlast je preuzeo V Dalaj Lama.

X Karmapa, Čojing Dorđe, postao je žrtva ovih političkih događaja, pa je sredinom XVII veka morao da napusti Tibet i skloni se u kinesku pokrajinu Đang. Nakon ovoga, broj sledbenika Kađu linije se smanjivao, sve do XVIII veka, kada je pod XIII Karmapom Dudul Dorđem, Situ Čođi Đungne vodio liniju ka periodu obnove i razvoja. U to vreme, lame Kađu linije napisale su mnoge značajne filozofske tekstove, kao i radove iz gramatike, sanskrita i astrologije, doprinevši tako literarnoj tradiciji i dobrobiti naroda Tibeta. Tokom XX veka, za života XVI Đalva Karmape, širom sveta su osnovani brojni Darma centri, među njima i Karmapin međunarodni budistički institut u Nju Delhiju, Indija, sa ciljem da omoguće izučavanje i praktikovanje Budinih učenja. Nakon što je napustio Tibet, Njegova Svetost XVI Karmapa je uspostavio svoje sedište u novoizgradenom manastiru Rumtek, u Sikimu (savezna država Indije; graniči se sa Nepalom, Tibetom i Butanom, prev.), koji je poznat kao Darma-čakra centar, kao i centar za povlačenje i škole za monahe.

Poput svojih prethodnika, XVI Karmapa bio je, pre svega, duhovna ličnost i zbog toga nije učestvovao u borbi za oslobođenje Tibeta. Umesto toga, ulagao je napor da duhovna tradicija Tibeta ostane netaknuta i na taj način je pomogao očuvanju identiteta i jedinstvene kulture svog naroda. Istovremeno, XVI Karmapa nikada nije smetnuo sa uma prisustvo veoma sposobnog duhovnog vođe, Njegove Svetosti Dalaj Lame, koji je i politički lider tibetanske nacije. Dalaj Lama poseduje sve kvalitete koje zahteva takav položaj, kao i veliko administrativno telo, čiji su mnogobrojni članovi uključeni u veoma važne političke aktivnosti usmerene ka dobrobiti naroda Tibeta.

Kao što je već navedeno, sve ustanove koje je osnovao Njegova Svetost Đalva Karmapa, stvorene su sa ciljem očuvanja tibetanske duhovne tradicije i kulture, kao i radi dostupnosti Budinih učenja ljudima svih nacionalnosti, koji smatraju da im mudrost i uvidi budizma mogu pomoći. Uopšteno govoreći, Karma Kađu linija naglašava opsežno izučavanje velikog broja tema, bez pravljenja razlike između njihovog nivoa važnosti. Kada duhovni učitelj to smatra prikladnim, učenja o Mahamudri - Velikom pečatu praznine - koja su najdublja i konačna učenja linije, se prenose i praktikuju, u etapama koje je propisala tradicija. Kada se razvije sposobnost za razumevanje dubine celokupnih učenja Mahamudre, može se početi sa "Šest joga Narope".

Kada učitelj prenese suštinu učenja Mahamudre, i kada učenik ostvari istu duboku spoznaju kao i učitelj, tada se ta osoba prepoznaje kao nosilac linije, bez obzira na njegovu ili njenu prošlost. Bez obzira da li je on ili ona prepoznati lama, ili nezaređeni praktičar, spoznaja suštinske prirode i dubokog smisla Mahamudre predstavlja kvalifikaciju koja takvu osobu čini nosiocem tradicije.