Različiti nivoi Amitaba prakse

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

                                                         Manfred Segers

 

Istorijski Buda, Šakjamuni, imao je učenike veoma različitih sposobnosti. Iako je on, zapravo, podučavao samo jednom putu ka prosvetljenju, različiti segmenti njegovih učenja shvaćeni su kao različita "vozila", u skladu sa sposobnostima njegovih učenika. U osnovi, sva Budina učenja mogu se podeliti na dva vozila - to su sutra i tantra. Sutra se naziva i "uzročnim vozilom", jer ovde stvaramo uzorke prosvetljenja, dok se u tantri,"vozilu ostvarenja", identifikujemo sa samim ciljem, ili različitim aspektima prosvetljenja.

Stvaranje uzroka prosvetljenja podrazumeva kako otklanjanje svih uzroka patnje, tako i primenu metoda koji nas vode do potpunog prestanka patnje, do trajne radosti. U Malom vozilu (Hinajani), cilj je oslobodjenje, do koga dolazi kada nestane iliuzija sopstva, zajedno sa svim grubim nečistoćama uma. U Velikom vozilu (Mahajani), cilj je potpuno prosvetljenje: vodeni željom da sva osetna bića oslobodimo patnje, otklanjamo i najsuptilnije velove neznanja i ostvarujemo stanje najviše mudrosti - sveznanje. Ova najviša mudrost, zapravo, nije ništa drugo do prava priroda našeg uma.

Ako imamo jako poverenje u pravu prirodu uma, možemo neposredno da se identifikujemo sa samim ciljem, sa različitim kvalitetima prosvetljenja. Zasnovani na učenju o prisustvu Buda prirode u svim bićima, tantrički metodi Dijamantskog puta dovode do rezultata veoma brzo - kaže se da najbolji praktičari mogu da dosegnu prosvetljenje u jednom jedinom životu. Ovo je izuzetno brzo, naročito u poredenju sa pristupom sutre, gde se prosvetljenje postiže tek nakon nekoliko eona. Ipak, nije svaki praktičar u stanju da koristi ovako moćne metode. Većina tradicija Mahajane, zasnovana je na sutričkom pristupu, a jedino tibetanski budizam koristi i prenosi sve tantričke metode koje je dao Buda.

Prosvetljenje se izražava u različitim formama. Svi Buda aspekti kojima je podučavao Buda Šakjamuni, sadržani su u pet Buda porodica, a ove porodice su sadržane u Vađradari (tib. Dorje Čang), tantričkoj formi samog Bude Šakjamunija. Sve Bude i visoko ostvarene bodisatve, oko sebe manifestuju čista polja moći, koja se nazivaju "čiste zemlje". Buda Šakjamuni je detaljno opisivao njihove kvalitete i podučavao je različitim metodima za povezivanje sa Budama i njihovim čistim zemljama, zato što praksa čiste zemlje, u poredenju sa drugim metodima, predstavlja relativno jednostavan put ka prosvetljenju.

U okviru pet Buda porodica, Buda Amitaba (tib. Opame, srp. Buda Beskrajne Svetlosti) je Buda zapadnog pravca. On je ovako nazvan zato što svetlost koja isijava iz njegovog tela prožima sve čiste zemlje svih Buda deset pravaca. Pre mnogo eona, u okviru svog obećanja bodisatve, Amitaba je snažno poželeo da bude u stanju da manifestuje čistu zemlju koja će imati kvalitete svih drugih čistih zemalja, i u kojoj ce lako moći da se rode sva bića koja to budu želela. Kao rezultat ovih jakih želja, kada je ostvario budinstvo, manifestovao je Čistu Zemlju Velike Radosti (skr. Sukhavati, tib. Dewachen).

Učenja o kvalitetima Bude Amitabe i njegove čiste zemlje nalaze se, pre svega, u kraćoj ili dužoj verziji Shukavati vyuhe, tj. kraćem ili dužem Opisu Čiste Zemlje Velike Radosti (iz I i II v.n.e.), kao i u Amitayur dhyana sutri, tj. Sutri meditacije na Budu Beskrajne Svetlosti (iz III v.n.e.). Pored ovih sutri, metod povezivanja sa čistim zemljama i ponovnog rodenja u njima, naglašava se i u mnogim drugim Mahajana sutrama. Ovih sutri i komentara ima preko 200, a medu njima se nalaze i Avatamsaka, Surangama, Lotos i Prajnaparamita sutre. Ova praksa je veoma jasno objašnjena i u Asvagošinoj Studiji o buđenju vere.

Uopšteno govoreći, postoje četiri uzroka za rođenje u Čistoj Zemlji Velike Radosti. Prvi i najvažniji uzrok je želja da se tamo rodimo; stvaranje što je moguće jasnije slike Bude i njegove čiste zemlje u našem umu je drugi uzrok; treći je izbegavanje negativnih i preduzimanje pozitivnih aktivnosti, a četvrti uzrok je razvitak bodićite, prosvetljenog stava, želje da ostvarimo prosvetljenje za dobrobit svih bića, koja nastaje iz ljubavi i saosećanja. Zasnovani na ovim opštim učenjima, postoje brojni, veoma različiti nivoi prakse, koje je Buda davao prema sposobnostima svojih učenika.

Nivo sutre

Sutički nivo učenja o praksi Amitabe predstavlja osnovu škole Čiste zemlje, koja je najveća budistička škola na svetu, sa više od sto miliona sledbenika. Glavna praksa ove škole je recitiovanje imena Bude Amitabe, uz "tri oblika akumulacije".

Prvu akumulaciju čini poverenje u Zapadnu Čistu Zemlju i u obećanje Bude Amitabe da će spasiti sve koji recituju njegovo ime, kao i poverenje u sopstvenu prirodu, koja je u suštini ista kao Amitabina. Ovde se kaže da, recitovati Budino ime znači recitovati pravu prirodu uma. Drugu akumulaciju čini stvaranje želje i rešenosti da se rodimo u Čistoj Zemlji, kako bismo mogli da sebe i druge oslobodimo patnje. Treća je meditacija, koja se u ovoj školi uglavnom sastoji od koncentrisanja na Budu Amitabu i izgovaranja njegovog imena, do tačke potpune usredsređenosti, kada se sjedinjuju naš um i um Bude Amitabe. Tako se postižu stabilna meditacija i duboki uvid. Pored usmeravanja pažnje na Budu Amitabu, neophodno je izučavati sutre Mahajane i činiti razna dobra dela. Na ovaj način možemo da izgradimo most do Devačena, do čiste zemlje. Ipak, može se reći da su ova tri aspekta - poverenje, želje i meditacija - u suštini jedno te isto, pošto jedan sadrži sve i svi su sadržani u jednom.

Glavna praksa u školi Čiste zemlje je recitovanje Amitabinog imena, ali postoje još tri meditacije. U prvoj usmeravamo pažnju na Budu posmatranjem njegove statue ili slike; druga je meditacija na Budu zamišljanjem njegovog obličja, a treća je meditacija na Budu posmatranjem prave prirode uma. Recitovanje Budinog imena ima isti efekat kao i recitovanje mantre, što predstavlja vezu sa tantričkim ili ezoteričkim školama. Budistički majstori različitih tradicija, često su govorili: "Recitovanje Budinog imena obuhvata meditaciju (Zen), izučavanje sutri, disciplinu (vinaya) i ezoteričke prakse". To je zato što se recitovanjem Budinog imena oslobađamo svih iluzija i vezanosti, što predstavlja Zen. Svete reči "Buda Amitaba" sadrže bezbrojna uzvišena učenja, koja su skrivena u ovim rečima, ili koja iz njih izviru, a to je škola izučavanja sutri. Recitovanje Budinog imena pročišćava tri karme tela govora i uma, a to je škola discipline. Ezoteričke prakse će biti objašnjene u kontekstu tantričkog nivoa.

Zvanični naziv škole Čiste zemlje u Kini je Ching-t'u tsung, što odgovara japanskom nazivu Jodo shu. Pre Hui Juana (334-416 g.n.e.), devocija prema Budi Amitabi bila je samo uzgredna praksa u budizmu. Hui Juan je uspostavio ovu praksu kao zasebnu aktivnost i oko nje je razvio posebnu školu, osnivanjem Društva belog lotosa, 402. g.n.e. On je isticao obećanje Bude Amitabe da će se sva bića koja imaju poverenja roditi u njegovoj čistoj zemlji, koncentrišući se na ponavljanje formule poznate kao Nien-fo: "Namo Amit'o Fo", što doslovno znači "Poštovanje Budi Amitabi". Ova praksa se koristi i u japanskoj školi Čiste zemlje, gde se naziva Nembutsu ("Namo Amida Butsu").

Ču Hung, veliki majstor Zena iz XVI veka, rekao je: "Ova praksa (čiste zemlje) je najvažnija, najsuptilnija i najčudesnija od svih. Takode je i najjednostavnija. Baš zato što je jednostavna, oni sa visokom inteligencijom je previđaju. Rođenje i smrt nisu odvojeni od ni od jednog trenutka sabranosti pažnje. Zbog toga, sva bezbrojna svetovna i svetovno prevazilazeća učenja i metodi nisu odvojeni od jednog trena sabranosti pažnje. Upravo sada, u ovom trenutku sabranosti, usmeri pažnju na Budu, seti se Bude, recituj Budino ime. Kakva usredsređenost i uvid! Kakva čista energija, tako jaka i stvarna! Ako uočiš odakle izvire ova sabranost, spoznaćeš Amitabu svoje prave prirode. Ovo je smisao patrijarhovog dolaska sa Zapada (smisao Zena)."

U Zen budizmu, potrebno je spoznati istinu sopstvene Amitaba prirode. Prema Vimalakirti nirdesha sutri: "Kada je um čist, Budina zemlja je čista." Rođenje u čistoj zemlji, u suštini je rođenje u našem čistom umu. Ovaj visoki nivo prakse čiste zemlje namenjen je onima sa velikim duhovnim sposobnostima: "Kada je um čist, Budina zemlja je čista... recitovanje Budinog imena je recitovanje uma." Prema tome, na naprednom nivou, Čista zemlja ima istu suštinu kao i Zen.

Nivo tantre

Na nivou tantre, Dijamantskog puta, takođe postoje brojni oblici Amitaba prakse. Glavni metod Dijamantskog puta je identifikacija - ponašamo se kao Buda dok ne postanemo Buda. Iako je praksu Amitabe moguće raditi bez brojnih posebnih preduslova, zbog jakih želja samog Bude Amitabe, praksa ipak postaje jača ako smo primili autentičnu transmisiju od svog učitelja. Transmisija se sastoji od Amitaba inicijacije (tib. wang), usmene transmisije ili ovlašćenja za praktikovanje (tib. lung), i preciznog objašnjenja pravilnog izvođenja prakse (tib. thri).

Svaka tantrička praksa se sastoji od dva ili tri dela. Kada govorimo o dva dela, onda imamo razvojnu fazu, u kojoj stvaramo odredenu vizuelizaciju, i završnu fazu, kada rastapamo ono što smo stvorili i ostavljamo um u prirodnom stanju. Kada govorimo o tri dela, tada se aspekti prakse na sanskritu nazivaju mudra, mantra i samadi, a recitovanje mantre je deo razvojne faze. Prvi deo - mudra - izgradnja obličja Bude u našem umu, sa svim detaljima, pročišćava nečistoće tela i za rezultat ima manifestaciju čistog aspekta tela, a to je "Budino telo emanacije" (skt: Nirmanakaya). Recitovanje mantre pročišćava nečitoće govora i dovodi do manifestovanja čistog aspekta govora, a to je "Budino telo radosti" (skt: Samboghakaya). I na kraju, funkcija faze završetka ili rastapanja (skt. samadhi) je pročišćenje svih nečistoća uma, što dovodi do manifestovanja "stanja istine" ili "Budinog tela fenomena" (skt. Dharmakaya). Bez obzira da li radimo kratku, srednju ili dugačku formu Amitaba prakse, ove funkcije su u osnovi iste. Najduža forma može da traje ceo dan ili čak i duže i uključuje razne rituale, kao što su ponude i tome slično. Pošto je smisao ovih praksi veoma dubok, ovde nije moguče objasniti sve aspekte.

U okviru Dijamantskog puta, postoji i jedna veoma posebna forma Amitaba prakse, koja spada medu najdublja Budina učenja. Naziva se "prenos svesti", na tibetanskom Pova, a poznata je i kao praksa svesnog umiranja. U Kađu tradiciji tibetanskog budizma, prenosi se u kontekstu Šest joga Narope, a prenosi se i u tantričkim učenjima Njingma linije, koja je dao veliki indijski majstor Padmasambava, začetnik budizma na Tibetu.

Praksa Pove nas uči kako da svoj um usmerimo ka Budi Amitabi i izvršimo prenos svesti u Čistu Zemlju Velike Radosti. Tako možemo da uspostavimo trajnu vezu sa Budom Amitabom i dodemo do neposrednog doživljaja ovog izuzetno čistog i radosnog stanja. Ovo je naročito korisno u trenutku smrti; umesto da se nakon prolaska kroz međustanje (tib. bardo), ponovo rodimo negde u krugu postojanja, idemo direktno u stanje najviše radosti, gde ćemo moći slobodno da odlučimo hoćemo li se vratiti, kako bismo pomagali drugima. U čistoj zemlji primamo dalja učenja i veoma brzo napredujemo ka potpunom prosvetljenju.

Pomoću ove prakse, moguće je čak i u ovom životu približiti se spoznaji prave prirode sopstvenog uma, a to znači manifestovati čistu zemlju sada i ovde. U tom slučaju, nije potrebno slati energiju i svest u čistu zemlju, niti čekati rezultate ranije stvorenih uzroka. Umesto toga, moguće je već u ovom životu razviti ogromne sposobnosti za pomaganje drugima i za oslobadanje od svih patnji. Ovo je stvarni smisao Pove. Ona predstavlja neprocenjivi poklon i najmoćniju od svih formi Amitaba prakse.